NATJEČAJ 29.09.2017.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93;29/97;47/99 i 35/08) i članka 50. Statuta jezično edukativne ustanove Didasko, Upravno vijeće ustanove Didasko temeljem svoje Odluke od 13. rujna 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Jezično edukativne ustanove Didasko

Uvjeti:

Ravnatelj/ica ustanove Didasko mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelja ili odgajatelja ili diplomski sveučilišni studij za učitelja ili odgajatelja ili dvogodišnji ili četverogodišnji studij kojim je stečena viša ili visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

–  ima najmanje 8 godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama sličnog sadržaja rada te drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina iskustva u prosvjeti ili ustanovama jezično edukativne djelatnosti.

– da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

Ravnatelj/ica imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, 5 sati tjedno, na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

–  domovnicu/original ili ovjerenu presliku

–  diplomu o stručnoj spremi/original ili ovjerenu presliku

– potvrdu o radnom stažu – Elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–  uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenuti kazneni postupak/ne stariju od 60 dana

– životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se na adresu Jezično edukativne ustanove Didasko Čakovec, Športska 6a, 40000 Čakovec, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“, ne otvaraj, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana o rezultatima natječaja.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.